Truy cập nội dung luôn

Tổng quan Tổng quan

       Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Tiền Giang (TIEN GIANG APPLIED RESEARCH AND TECHNOLOGICAL SCIENCE SERVICE CENTER) là tổ chức KHCN công lập trực thuộc Sở KH&CN Tiền Giang được thành lập từ năm 1985 với tên gọi là Công Ty Cung Ứng Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật trực thuộc Ủy Ban Khoa Học Kỹ Thuật Tỉnh Tiền Giang. Đến năm 1987 đổi tên thành Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật. Năm 1992 được đổi tên là Trung Tâm Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường. Sau đó đến tháng 4 năm  1999 đã thực hiện chế độ hạch toán tự trang trải toàn bộ kinh phí theo Quyết định 1658/QĐ.UB ngày 17/6/1999 của UBND tỉnh Tiền Giang. Tháng 10/2006 Trung tâm đã xây dựng đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính Phủ và Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của Bộ KHCN, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ qui định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghịệp KHCN công lập với cơ chế tài chính tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên. Đề án được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 1845/QĐ.UBND ngày 7/5/2007 và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15/01/2016.

      Hiện nay Trung tâm là Tổ chức khoa học công nghệ công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/6/2016 về quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, theo Thông tư hướng dẫn số 01/2017/TT-BKH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 12/01/2017 và Thông tư hướng dẫn số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính.

 

Liên kết Liên kết