Truy cập nội dung luôn

Chức năng - Nhiệm vụ Chức năng - Nhiệm vụ

 • Chức năng:

      Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng & dịch vụ KHCN có chức năng là đầu mối tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu KHCN, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực KHCN phục vụ sản xuất và đời sống theo quy định của Pháp luật.

 • Nhiệm vụ:
  • Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu KHCN trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất và đời sống.
  • Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.
  • Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện qui trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới.
  • Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo các thiết bị, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.
  • Thực hiện các hợp đồng tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và qui định của Pháp luật.
  • Tư vấn thiết kế, xây dựng các quy trình công nghệ kỹ thuật xử lý môi trường, tư vấn thiết kế các thiết bị thuộc lĩnh vực cơ điện, vật liệu Composite.
  • Dịch vụ tư vấn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, dịch vụ chuyển giao công nghệ.
  • Dịch vụ sửa chữa, hiệu chuẩn và kiểm định các thiết bị đo lường (cân các loại, đồng hồ nước, đồng hồ điện, trụ bơm xăng dầu …).
  • Quản lý về công tác tổ chức, cán bộ tài chính, tài sản … của Trung tâm theo qui định của Nhà nước, phân cấp của UBND tỉnh và Sở KH & CN.

Liên kết Liên kết